Novedades

Mantente informado de la actualidad de la asociación

Adhesión de las entidades al bono cultura de la Xunta

Desel el 19 de octubre hasta el 18 de noviembre

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT500C&anno=2021&numpub=1&lang=gl
Finalidade .
O obxectivo do programa bonos culturais é incentivar a demanda cultural, axudando economicamente ás persoas consumidoras, e fomentar o consumo nos establecementos culturais adheridos á campaña.

Ademais, o programa ten como finalidades propiciar o fortalecemento do sector cultural; dinamizar a actividade dos establecementos culturais; mellorar o fondo de manobra dos establecementos culturais; e reducir o impacto económico derivado do cesamento e das restricións da actividade de determinados establecementos culturais como consecuencia da situación ocasionada pola COVID-19.
Requisitos

 1. Os establecementos culturais que desexen adherirse ao programa bonos culturais deberán rexistrarse a través da web https://www.bonocultura.gal, á cal se poderá acceder desde a sede electrónica https://sede.xunta.gal/portada, e indicar a seguinte información:
  Nome e apelidos ou razón social.
  Establecemento en Galicia.
  NIF
  Nome, apelidos e DNI ou NIE da persoa representante.
  Nome comercial
  IAE (incluído no anexo I).
  Enderezo do establecemento.
  Número de teléfono móbil.
  Correo electrónico.
  IBAN da conta bancaria.
  Páxina web do establecemento.

 2. Poderán adherirse ao programa bonos culturais os establecementos que cumpran, ademais, os seguintes requisitos:

  • Persoas físicas ou xurídicas que teñan como obxecto da súa actividade o de venda ao/á consumidor/a de produtos e bens culturais.

  • Que desenvolvan a súa actividade en Galicia reunindo as condicións legalmente establecidas para o exercicio da súa actividade.

  • Centros ou locais públicos ou privados destinados á exhibición de produción cultural (salas de cine, teatros e auditorios, salas de concertos, salas de exposicións, etc.).

  • Museos, casa-museo ou asimilados tanto de titularidade pública como privada.

  • Asociacións, entidades e fundacións de carácter cultural, tanto públicas como privadas, que ofrezan produtos culturais.
   Que estean dados de alta nalgún dos grupos ou epígrafes do IAE recollidos no anexo I desta orde, no caso de establecementos privados.

 3. A alta e o uso da aplicación polos establecementos suporá a aceptación das condicións do seu uso e da política de privacidade conforme o Regulamento (UE) nº 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) e á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, da cal serán informados convenientemente.

 4. O nome comercial e localización dos establecementos adheridos ao programa bonos culturais farase público na web https://www.bonocultura.gal.

 5. Os titulares dos establecementos adheridos ao programa recibirán cunha periodicidade semanal, na conta bancaria indicada para tal efecto, a cantidade equivalente aos bonos trocados no seu establecemento.

volver a novedades

LA MAYOR VARIEDAD EN MODA

LAS PRINCIPALES MARCAS EN AS TRAVESAS

Contamos con un amplio abanico de tiendas multimarca que ofrecen las más variadas tendencias en moda y complementos para todos los públicos.

LOS MEJORES TRATAMIENTOS

LAS PRINCIPALES MARCAS EN AS TRAVESAS

Gran variedad en soluciones de belleza y bienestar para sentirse estupendos de pies a cabeza.

TODO EN ALIMENTACIÓN

LAS PRINCIPALES MARCAS EN AS TRAVESAS

No falta ni un solo sabor por experimentar en nuestras tiendas; desde las atractivas y exóticas frutas, a los apetitosos dulces, pasando por todo tipo de pescados, carnes y panes.

ANIMALES

LAS PRINCIPALES MARCAS EN AS TRAVESAS

Contamos con todo lo que tu mascota pueda necesitar.

CENTROS DE ESTUDIOS

LAS PRINCIPALES MARCAS EN AS TRAVESAS

Aumenta tu formación académica con nosotros.

HOGAR

LAS PRINCIPALES MARCAS EN AS TRAVESAS

Contamos con un amplio abanico de profesionales dispuestos a solucionar necesidades domésticas.

HOSTELERIA

LAS PRINCIPALES MARCAS EN AS TRAVESAS

En momentos de ocio, reuniones, negocios o viaje, nuestros establecimientos os ofrecerán los mejores servicios.